Factoring Nedir ?

Faktoring Sözlüğü

Factorıng Sözlüğü

ACİZ VESİKASI

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair İcra Dairesi tarafından verilen resmi belge.

ALACAK

Satıcı firmanın sattığı malın ya da verdiği hizmetin bedelini ifade eder.

BİLDİRİMLİ FACTORING

Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını factoring şirketine devrettiğini alıcılarına bildirdiği factoring şeklidir. Bu durumda borçlu firma fatura bedellerini faktoring şirketine öder.

BİLDİRİMSİZ FACTORING

Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını factoring şirketine devrettiğini bildirmediği factoring şeklidir. Bu durumda satıcı firma tahsilatlarını kendisi yapar.

İFLAS

Mahkemece borçlunun, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması.

İHTİLAF

Satılan mal ve hizmette çıkabilecek olan her türlü itiraz, ticari ayıp ve fiziki kusuru ifade eder.

LİMİT ONAY BİLDİRİMİ

Faktoring Şirketi tarafından, faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, faktoring garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla müşteriye yapılan, borçlu ve garanti edilen alacak hakkında garanti limitini ve vadesini ihtiva eden bildirim.

ORTALAMA VADE

Faktoring şirketine temlik edilen faturaların ortalama tahsilat süresini ifade eder.

ÖN ÖDEME

Faktor tarafından temellük edilen alacaklara ilişkin olarak müşteriye sağlanabilecek finansman oranı.

TEMLİK

Alacağın Devredilmesi.

VADE

Borçlu olan kişi ya da kuruma borcunu ödemesi için verilen süredir. Bir borç veya senedin ödeme gününe de vade denilmektedir.