Garanti BBVA Factoring

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz, 

Garanti Faktoring A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. Garanti Faktoring A.Ş. tarafından sizlere sunulmakta olan faktoring hizmetleri sürecinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK”/ “Kanun” ) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatinize sunarız.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Kullanımı ve Korunmasına Dair Haklarınız 
I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma 6698 sayılı KVKK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Faktoring A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz. 

II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirketimiz ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir: 

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, , vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri 
 • Görsel kayıtlar: Fotoğraf 
 • İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları 
 • İşlem Güvenliği Verileri:, IP adresleri, şifre ve parolalar, log kayıtları 
 • Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler, 
 • Bankacılık ve Finans Verileri: Şirketimizce üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri,finansal tablolar, müşterinin Şirket’ten aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi referans numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler, 
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, 
 • Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler, 
 • Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Şirketimizin ve Ana/bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler, 
III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz Garanti Faktoring A.Ş. tarafından sağlanmakta olan faktoring hizmetleri esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, Şirket irtibat numaraları, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. 

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir: 

 • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir. 
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Kredi Kayıt Bürosu vd.) otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir. 
IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Garanti Faktoring A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Faktoring ürünlerinin sunulması, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Şirketimizle imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Şirket’in iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Şirket’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Şirket’in taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Şirket’in ana hissedarı ve onun yurtdışındaki ana hissedarı ile ana hissedarın yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle ile birlikte bağlı olduğumuz finansal grup içerisindeki bağlı ortaklık ve doğrudan/dolaylı iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlardaki işlemleri tamamlayabilmek için, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, şirketin genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve faktoring hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Garanti Faktoring A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Garanti Faktoring A.Ş. tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

V. Kişisel Verilerin Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı,
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatlarda izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız T. Garanti Bankası A.Ş. ile onun ana hissedarı ile ana hissedarımızın yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri ve faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kişi, kurum, kuruluşlar ve yurt içi veya yurt dışı bankalar, yurtdışı muhabirler, Faktoring faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için,
VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, 
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir, 
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir, 
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir. 

VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi: 

 • Genel müdürlüğümüze veya şubelerimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir, 
 • Noter kanalıyla gönderebilir, 
 • garantifaktoring@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize,güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir. 

Garanti Faktoring A.Ş.